جستجو در عناوين و کلمات کليدي پايان نامه هاي ثبت شده

 

فهرست پايان نامه هاي ثبت شده به تفکيک رشته

عنوان رشته تحصيلي تعداد پايان نامه ثبت شده
فيزيک هسته اي19
مهندسي فناوري اطلاعات46
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار36
مهندسي کامپيوتر - گرايش فناوري اطلاعات1
مهندسي کشاورزي - آب2
مهندسي کشاورزي - آب و خاک1
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي2
مهندسي صنايع1
مديريت بازرگاني108
مديريت جهانگردي8
مديريت دولتي118
آمار11
تربيت بدني و علوم ورزشي13
جغرافيا - آب و هواشناسي34
جغرافيا و برنامه ريزي شهري37
حسابداري1
روانشناسي166
رياضيات و کاربردها11
زبان و ادبيات انگليسي3
علوم کامپيوتر8
علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)16
علوم اجتماعي36
علوم اجتماعي (پژوهشگري)15
علوم اجتماعي (برنامه ريزي تعاون و رفاه)1
علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي)1
علوم تربيتي - مديريت برنامه ريزي آموزشي109
علوم تربيتي - مشاوره و راهنمايي5
علوم تربيتي - پيش دبستاني و دبستاني134