دانشگاه پيام نور مرکز دزفول

سامانه دريافت شماره صندلي

توجه: اين صفحه صرفا به منظور اطلاع از شماره صندلي دانشجو است و به منزله کارت ورود به آزمون نمي باشد.
شماره دانشجويي: